سمت   نام ایمیل شعبه

مدیر عامل

 

کاپتان مرتضی عیسی پور

md@dpgshippinglines.com

دفترمرکزی

مدیر عمومی

 

کاپیتان یحیی  ظهیری

general.mgr@dpgshippinglines.com

دفترمرکزی-داخلی 203

مدیر عملیات

 

کاپیتان مجید صراف

ops.manager@dpgshippinglines.com

دفترمرکزی-داخلی 204

مدیر بازرگانی

 

دانیال سلامی زاده

Market1@dpgshippinglines.com دفترمرکزی-داخلی -202

مدیر مالی

 

سید حامد موسوی مجد

finance1@dpgshippinglines.com

دفتربندرامام خمینی

کارشناس ارشد عملیات(مشاورمدیرعامل) 

 

مصطفی عیسی پور

ops1@dpgshippinglines.com

دفترمرکزی-داخلی 161

کارشناس عملیات-بازرگانی

 

فائزه  محمودنژاد

ops3@dpgshippinglines.com

دفترمرکزی-داخلی 201

امورسوخت کشتی ها

 

حسین عیسی پور

ops2@dpgshippinglines.com

شعبه بندرامام -داخلی 116

اموراسنادی کشتی ها

 

عباس حیدری

documents@dpgsl.com

شعبه بندرامام 

تکنسین مالی

 

معصومه یونسی

finance3@dpgshippinglines.com

شعبه بندرامام

کارشناس ارشدفروش فورواردی

 

فاطمه درویشی

sales1@dpgshippinglines.com

شعبه بندرامام

کارشناس فروش اسلات

 

مژگان خسروی

commerical02@dpgshippinglines.com

شعبه بندرامام

کارشناس فروش فورواردری

 

زینب قوی

sales3@dpgshippinglines.com

شعبه بندرامام

کارشناس بارشماری

 

فرهادسلامات

 

شعبه بندرامام

مدیرشعبه بندرعباس

 

حجت سلیمانی راد

irbnd.soleimani@dpgsl.com

شعبه بندرعباس

مسئول اسنادبندرعباس

 

مائده طاهری

irbndtaheri@dpgslshippinglines.com

شعبه بندرعباس

مسئول نقشه کشی

 

کریم روشنی

 

شعبه بندرعباس

مدیرشعبه خرمشهر

 

ناصرمرادنژادیان

 

شعبه خرمشهر

کارشناس ورود وخروج کشتی

 

علی پورصادقی

irkhosadeghi@dpgsl.com

شعبه خرمشهر