این تصاویر اصلی شناورهای شرکت دریا پرتو نیستند و برای نمونه در سایت قرار داده شده اند.